Regulamin sprzedaży aukcyjnej

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Bator Art Gallery w celu ich sprzedaży.

II.Definicje

 1. Organizator Aukcji - Beskidzka Galeria Sztuki, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 60, NIP: 5470283251, zwany dalej BGS lub Organizator Aukcji.
 2. Obiekt –dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży.
 3. Sprzedający– osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
 4. Uczestnik/Licytujący– osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
 5. Nabywca– Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży najwyższą ofertę przyjętą, w wyniku czego pomiędzy nim a BGS zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
 6. Aukcja– zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
 7. Stan Obiektu –przedstawiony przez BGS opis Obiektu, z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny        z tym, że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, BGS nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
 8. Wystawa przedaukcyjna–wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla oglądających.
 9. Cena wywoławcza– kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
 10. Cena zakupu– całkowita cena do zapłaty wraz podatkiem VAT

III. Sprzedaż aukcyjna

 1. Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Albumie wystawy Magical Dreams VI, przeznaczone są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży przez Sprzedających (BGS występuje tu jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek depozytariusza uprawnionego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność BGS.
 3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

IV. Aukcja

 1. Rejestracja na Aukcję - Licytacja online
  1. Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy licytacyjnej Organizatora Aukcji (magical-dreams.center) oraz aplikacji mobilnej muszą zarejestrować się za pomocą strony  magical.dreams.center podając swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi płatności).
  2. Po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora Aukcji Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych.
  3. Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić zlecenie licytacji z limitem.
 2. Odpowiedzialność Licytującego
  1. Podczas licytacji poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty.

V. Przebieg Aukcji
Przyjmowanie ofert od Licytujących

 1. Licytację prowadzona jest online na stronie, gdzie widnieje informacja o dacie jej zakończenia.
 2. Licytujący mają prawo do składania swoich ofert w czasie trwania licytacji. W przypadku złożenia oferty w ostatnich minutach licytacji, Aukcja zostaje automatycznie przedłużona o 30 minut. 
 3. Zakończenie Aukcji Obiektu następuje w momencie wyczerpania czasu licytacji i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy BGS a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 4. Jeżeli jakikolwiek spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.

VI. Płatności

 1.  Czas i formy płatności
  1. Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty zawarł z BGS umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o podatek VAT w terminie 10 dni od dnia Aukcji.
  2. W/wym. obowiązek jest niezależny od uzyskania pozwolenia na ewentualny eksport czy otrzymania innych pozwoleń.
  3. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Organizatora Aukcji o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
  4. BGS jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności.
  5. Organizator Aukcji przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza oraz przelew na rachunek bankowy (na konto podane przez BGS).
 1. Przeniesienie prawa własności Obiektu
  1. Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki BGS nie otrzyma pełnej ceny zakupu za Obiekt, w tym opłaty aukcyjnej.
  2. Organizator Aukcji nie jest zobowiązany do przekazania posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego własności Obiektu.
  3. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty ceny zakupu.

3. Płatność w innych walutach

  1. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie    Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, BGS dopuszcza możliwość dokonania płatności w euro lub dolarach amerykańskich.
  2. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1% ceny zakupu.

VII. Odbiór zakupu

 1. Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny zakupu oraz uregulowaniu ewentualnie innych płatności wobec Organizator Aukcji.
 2. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca powinien skontaktować się z Organizatorem Aukcji, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 3. Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, Organizator Aukcji będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego tożsamość.
 4. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 5. Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie ustalonym z Organizatorem Aukcji, ale nie wcześniej jak po zakończeniu wystawy. 

VIII. Brak Płatności

W przypadku gdy Nabywca w terminie 10 dni roboczych od daty Aukcji nie uiści całej ceny zakupu BGS bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:

 1. przechować Obiekt na ryzyko i koszt klienta;
 2. odstąpić od sprzedaży Obiektu;
 3. odsprzedać Obiekt na innej Aukcji lub prywatnie
 4. podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IX.Informacje ogólne

Dane osobowe

 1. Organizator Aukcji, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od Licytujących podania danych osobowych lub          w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa), pozyskać dane o Licytującym od osób trzecich.
 2. BGS może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą,      w celach marketingowych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez BGS.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujący potwierdza, że zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

X. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Organizator Aukcji wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 2. Całkowita odpowiedzialność Organizatora Aukcji jest ograniczona wyłącznie do ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę.
 3. Organizator Aukcji nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza.
 4. Organizator Aukcji nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 5. Organizator Aukcji nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 6. Organizator Aukcji nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności BGS wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

  
XI. Reklamacje

 1. Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Wobec osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami, Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów

XII. Prawa autorskie

 1. Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania Obiektu.
 2. Prawa  autorskie  do  wszystkich  zdjęć,  ilustracji  i  tekstów  związanych z Obiektem, sporządzonych przez lub dla BGS, włączając zawartość Albumu wystawy, stanowią własność Organizatora Aukcji.
 3. Nie mogą być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

XIII. Obowiązujące przepisy prawa

 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Organizatorem Aukcji a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy BGS a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie.
 3. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Organizator Aukcji i Licytujący działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.
 4. Organizatorem Aukcji w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
 5. ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
 6. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) - Organizator Aukcji jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej     10 000 euro.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej Obiektu.
 2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Organizatora Aukcji. Powiadomienia kierowane do Nabywców będą przesyłane na adres podany do Organizatora Aukcji.

Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.